הזנורב תוקבא
םיטנמגיפו עבצ תוקבא
(IRON OXIDE) (םידיסקוא) תיטתניס לזרב תצומחת
TITANUM DI-OXIDE דיסקוא-יד םוינטיט
BRONZE POWDER הזנורב תוקבא
קורי דיסקוא םורכ
בוהצ םורכ
םייעבט המדא יעבצ
ןילנא יעבצ
ץעל ץייב יעבצ
םיטנסורולפ םיטנמגיפ


המדא יעבצו םידיסקואב םינווגמה ןינב ירמוח


רויצו תונמואל רזע ירמוח
םיטנמגיפו עבצ תוקבא
היצטימיא בהז ילע
םוינימולא ילע
תשוחנ ילע
גנידליגל ןויסקימ הכל
םייעבט םיפרש
תוועש
םינמש
(םיצנצנ) טקורב תוקבא
תיכוכז תוירודכ
(ףוישל) סמיפ תקבא
ימרק סבג ,רטסבלא סבג ,ליגר סבג
ריג תקבא
ילירקא קבד
תומצע קבד
תוינבתל לוחכ ימוג ,תובנרא רוע קבד
ץע ןיטנפרט
ףסכ ילע
טארק 22 בהז ילע"רובמט" יעבצ
יתיב שומישל םימב םיסיסמ םיעבצ
ןיטנפרט סיסב לע תכתמו ץעל םיטרוקד םיעבצ
ץעל תוכל
םיכרד ןומיסל עבצ
תכתמל דוסי יעבצ
יסקופא יעבצ
שא-יניסח םיעבצ
םייביטרוקד תוריק יופיח יעבצ
בשחמ י"ע "סקימרובמט" יעבצ
סבג תוריקל לטכפש
עבצ יריסמ
.דועו עבצ יללדמ

ונבו קינרברס ןועמש "רהס"
ביבא-לת 43 א"ת-ופי ךרד
03-5604884 :ןופלט
03-5661914 :סקפ

e-mail