העיבצל םירזע
תושרבמ
םילוחכמ
םינוש םילדגב םירלור
םילטכפש
העיבצל םידפ
רימש דבו םימ ריינ ,תיכוכז ריינםייעבט םיפרש
םיטנוולוסו םיללדמ
םירחא םינרציו "רובמט" עבצ יללדמ
ורטינ רניט
ןליתאולכירט
לגופמ יתיישעת טריפס
לולוט ,ןוטצא

םיקבד
עגמ יקבד
יטסלפ קבד
יסקופא יקבד
ולג רפוס
תוטומב םח קבד
תומצע קבד

םייעבט םיפרש
םוינרופילק
רמאד
קל הלינמ
םיתיתפ קללש
ןבלומ קללש

תוועש
ןיפרפ
יעבט םירובד גנוד
סקוויטלומ
השק הוועש
פירט-םיקובקבו תומתוחל םוטיא תוועש

םיקובקב םוטיאו תומתוחל הועש


תונוש
טנוולוס סיסב לע ןוטבל רליס
ACID STAIN - יתצמוח ןוטב ןעבצ
תוכתמל תוצמוח
יתירפוג ןגלשא
הדוס קיטסוק
לזרב תרפוג
תשוחנ תרפוג
הדולח יריסמונבו קינרברס ןועמש "רהס"
ביבא-לת 43 א"ת-ופי ךרד
03-5604884 :ןופלט
03-5661914 :סקפ

e-mail